Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen praktijk Tesoro en haar cliënt inzake behandelingen en diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Praktijk Tesoro geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

 

Definities

Praktijk: Praktijk Tesoro, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 57358222.

Therapeut: Madeleine Verhoeven, eigenaresse praktijk Tesoro, gediplomeerd Holos massagetherapeut.

Cliënt: de natuurlijke persoon die een behandeling of behandeltraject volgt bij Tesoro.

 

Overeenkomst en behandelingen

Een overeenkomst gaat in op het moment dat cliënt akkoord gaat met een behandelsessie of een behandeltraject bij Tesoro.

Het staat therapeute vrij de behandeling van een cliënt te weigeren om haar moverende redenen, bijvoorbeeld wanneer de inschatting is dat de behandeling niet zinvol is of dat cliënt en therapeut verschillende verwachtingen hebben.

Behandelingen die deel uitmaken van een traject dienen binnen één jaar na de datum van de eerste sessie van het traject afgerond te zijn. Na één jaar komen de sessies te vervallen. Het reeds betaalde bedrag wordt in dat geval niet gerestitueerd.

 

Aansprakelijkheid

Praktijk Tesoro streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks geeft de therapeut op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enigerlei wijze met zijn of haar gezondheidssituatie verband houdt.

 

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De therapeut zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen.

 

Betalingsvoorwaarden

Na een kennismakingssessie ontvangt een cliënt een factuur die per ommegaande voldaan dient te worden. Indien er een traject is afgenomen, dient het bedrag vóór de eerste sessie van het traject voldaan te zijn, tenzij anders is overeengekomen tussen partijen. Door Tesoro vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

In het geval van betalingstermijnen dient het bedrag altijd voor de eerstvolgende sessie van de volgende termijn voldaan te zijn. Na afloop van een traject, en in overleg eventueel tussentijds, verstrekt Tesoro een factuur aan de cliënt met de behandeldata die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar.

 

Annulering

Een afspraak kan tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Tussen 48 uur en 2 uur van te voren wordt €25 in rekening gebracht voor de voorgenomen sessie. Daarna is de cliënt het volledige bedrag verschuldigd.

Bij het niet doorgaan van een afspraak door annulering van de zijde van Praktijk Tesoro, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een sessie is Praktijk Tesoro op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

 

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden, stuur dan een e-mail naar info@tesoro.nu.

 

Wijzigingen

Praktijk Tesoro behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Indien de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan de cliënt de overeenkomst ontbinden.

 

Datum laatste wijziging: 31-01-23