Privacyverklaring Tesoro

 

Versie 1

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-11-21.

Ik ben me ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik weten welke gegevens ik verzamel, hoe ik deze gegevens verzamel en waarom. Zo snap je precies hoe ik werk.

Tesoro, gevestigd aan Karmelietenhof 18, 3512XR Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens

 • Verantwoordelijke: Madeleine Verhoeven
 • Website: https://www.tesoro.nu
 • Adres: Karmelietenhof 18 , 3512XR Utrecht
 • Telefoonnummer: +31 6 25577624
 • Email: info@tesoro.nu  

Persoonsgegevens

Tesoro verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens tijdens een intakegesprek, via e-mail of per telefoon aan mij verstrekt hebt dan wel hebt ingevoerd op het formulier op een van mijn websites www.tesoro.nu.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 Tesoro verwerkt bovendien bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou op het gebied van je gezondheidstoestand. Daarnaast bewaart Tesoro van elke behandelsessie een kort verslag.

Bovenstaande gegevens zijn verplicht om diverse redenen:

 • zonder deze gegevens kan geen factuur opgesteld worden die wordt geaccepteerd door de zorgverzekeraar;
 • er kan geen contact opgenomen worden voor het maken dan wel verzetten van afspraken e.d.;
 • onvoldoende of onjuiste informatie ten aanzien van de gezondheidstoestand van de cliënt kan een risico vormen voor de behandeling.

Daarnaast dienen de naam en het e-mailadres een gerechtvaardigd belang, namelijk het verzenden van nieuwsbrieven aan mensen die cliënt zijn (geweest) om hen op de hoogte te stellen van nieuwe inzichten, aanbiedingen, wijzigingen in het aanbod en het presenteren van een blog.

 Tesoro verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • Het opstellen van een factuur;
 • Het contact kunnen leggen via telefoon, what’s app en/of e-mail om afspraken te kunnen maken of vragen e.d. te beantwoorden;
 • Het verzenden van een nieuwsbrief;
 • Het kunnen geven van een massagebehandeling op verantwoorde wijze met inachtneming van contra-indicaties;
 • het voldoen aan eisen gesteld door de zorgverzekeraar;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. de belastingaangifte.

 Op basis van de grondslagen toestemming en wettelijke verplichting worden deze persoonsgegevens verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tesoro neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tesoro) tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Tesoro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de bewaartermijn van 7 jaar voor de administratie ten behoeve van de Belastingdienst. De verslaglegging van de behandelsessies wordt 20 jaar bewaard in overeenstemming met de eisen van de beroepsvereniging LVNT.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tesoro deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. In dit geval betreft het de websitebeheerder Bloom (Websites voor Therapeuten) en e-mail automatiseringssysteem Mailblue. Met deze bedrijven is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tesoro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Tesoro jouw persoonsgegevens in sommige gevallen aan andere derden, te weten je huisarts, psycholoog of psychiater bij wie je onder behandeling bent en voor wie het in sommige gevallen belangrijk is om te weten dat je (daarnaast) sessies volgt bij een massagetherapeut. Dit gebeurt echter uitsluitend met jouw nadrukkelijke toestemming middels een behandelovereenkomst. Gegevens die gedeeld kunnen worden zijn: naam, geboortedatum en in sommige gevallen het globale verloop van de behandeling.

Cookies

Tesoro gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tesoro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan mijn website word je geïnformeerd over deze cookies en vraag ik je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Tesoro maakt gebruik van Google Analytics. Met Google is een bewerkersovereenkomst aangegaan. Alles is zo ingesteld dat de IP-adressen anoniem worden verstuurd. De gebruikersgegevens worden niet met Google of diensten van Google gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tesoro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Tesoro een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tesoro.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tesoro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Tesoro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tesoro.nu.